Insula
Burg. van Beugenstraat 1
4904 LS Oosterhout


Tel: 06 22 21 83 68
Email: info@insula-abt.nl

CONTACT OPNEMEN?

Klik hier om contact op te nemen met ons.

img_arrow

INLOGGEN?

Klik hier naar de inlogpagina te gaan.

img_arrow
 • de Insula Routekaart
 • De Route
 • Organisatorisch Vermogen

de Insula Routekaart

 

 

 

 

De Route

U stelt de positie van uw organisatie veilig door uw opbrengsten en succesfactoren snel in kaart te brengen. Insula beschikt over een doordacht instrumentarium waarmee we u snel kunnen helpen om de risico's voor uw organisatie in kaart te brengen en aan te pakken. Bovendien helpen wij u om nieuwe kansen te ontdekken en benutten.

 

De Insula routekaart is het instrument dat we gebruiken om de beleidsvoornemens op strategisch niveau te vertalen naar praktische plannen. Met behulp van dit instrument volgen we een (ontwikkelings)route, die ons garandeert dat we daadwerkelijke opbrengsten kunnen realiseren en in kunnen grijpen wanneer een gebeurtenis of ontwikkeling de weg naar het gewenste resultaat dreigt te blokkeren.

 

Tijdens de route doen we acht stations aan. Ieder station bevat een groep van activiteiten en producten, die als bouwsteen fungeert voor een succesvol traject. Zo ontstaat een route, die erop gericht is de kwaliteit van ons werk te bepalen, te bewaken, te borgen en te verbeteren. Alle activiteiten om  de uitvoering en resultaten van toegekende verantwoordelijkheden op alle niveaus van de organisatie te kunnen volgen, leggen we vast in de Maandagenda van het Insula Management Informatie Systeem.

 

  

 

 

Organisatorisch Vermogen

U weet waar u met uw organisatie naartoe wilt. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen vast. Nu komt het erop aan de zaken zo te organiseren, dat u uw doelstellingen ook echt bereikt. Insula helpt bij het opstellen en uitvoeren van een planning- en controlecyclus.  Dat is een effectieve procedure om de stand van zaken in uw organisatie planmatig te kunnen volgen en voortdurend te verbeteren en te verfijnen.

 

Het is de kunst om met alle partijen een goede samenwerking op te bouwen, zodat het afleggen van rekenschap geen bedreiging vormt. Recht doen aan geleverde inspanningen, maar ook kunnen ingrijpen als zaken zich niet ontwikkelen zoals was afgesproken. Niet om met de beschuldigende vinger te wijzen, maar om tijdig hulp te bieden. Daarbij werkt een objectief gemeten voortgang prima.  

 

In de onderwijspraktijk werken we met twee planning- en controlecycli:

 1. Onderwijs & Personeel (voor de onderwijskundige en personele ontwikkeling)
 2. Financiën & Formatie (voor de effectieve inzet van financiën en personele middelen)

Vooraf

We leveren maatwerk, sluiten dus aan bij de bestaande situatie in uw organisatie en bouwen van daaruit rustig een voortgangsrapportage op. Daarin regelen we zaken zoals:

 1. Wanneer dienen bepaalde taken te zijn uitgevoerd en op welk moment is het gewenste resultaat bereikt?
 2. Wie dient op welk moment over welke rapportage te beschikken?

Tijdens

Om de voortgang in de gaten te houden, verdelen we het schooljaar in twee perioden. In elke periode wordt voldoende tijd gepland om de afgesproken werkzaamheden uit te voeren. Halverwege en aan het eind van elke periode meten we hoe het gaat.

 1. Hoe groot is de kans dat de geformuleerde resultaten worden gerealiseerd?
 2. Wat kan beter? Waar moeten we bijsturen?

Na

Aan het einde van een periode is er een voortgangsrapportage beschikbaar , waaruit  valt af te lezen:

 1. Welke resultaten zijn er daadwerkelijk geboekt?
 2. In hoeverre is een en ander op de werkvloer geland?

 

 


Ontwikkeld door EigenSteil