Insula
Burg. van Beugenstraat 1
4904 LS Oosterhout


Tel: 06 22 21 83 68
Email: info@insula-abt.nl

CONTACT OPNEMEN?

Klik hier om contact op te nemen met ons.

img_arrow

INLOGGEN?

Klik hier naar de inlogpagina te gaan.

img_arrow
 • Hoe werkt het?
 • Hoe komen we daar?
 • Wat willen we bereiken?

Hoe werkt het?

Resultaatgericht

Met behulp van overzichtelijke Opbrengstenkaarten worden de resultaten van de kernprocessen in beeld gebracht. Zo ontstaat een helder overzicht van actuele en van in het verleden behaalde resultaten. Bijvoorbeeld:

 • Hoe presteert de school in vergelijking met scholen met eenzelfde leerlingpopulatie?
 • Ontwikkelt ieder kind zich in voldoende mate in relatie tot zijn mogelijkheden?
 • In hoeverre is er sprake van een goed werkklimaat?
 • Hoe goed is het werk georganiseerd?
 • In welke mate voldoen de financiële kengetallen aan de gestelde normen?

Hiermee kunt u tijdig signaleren welke situaties binnen welk proces om aandacht vragen.

 

Realistisch

Insula beschrijft 10 succesfactoren, die de school en/of stichting / vereniging in handen heeft om de gewenste opbrengsten positief te beïnvloeden. Deze succesfactoren zijn uitgewerkt in concrete taken, zodat het voor een ieder onmiddellijk duidelijk is wat er gedaan kan worden om de kwaliteit van de werkuitvoering te verbeteren.

 

In de analysefase gaan we o.a. in op de volgende vragen:

 • In hoeverre zijn deze succesfactoren in de dagelijkse praktijk al uitgewerkt?
 • Waar lopen we nog risico?
 • Wat zijn effectieve maatregelen om mogelijke risico's te voorkomen en/of te beperken?

Inhoudelijk en haalbaar

We werken:

 • Stap voor stap, zodat we niet teveel hooi op de vork hebben
 • Met voldoende tijd en aandacht om onderwerpen goed te kunnen doorgronden
 • Vanuit heldere prioriteiten binnen opbrengsten en succesfactoren

 Het leidt tot:

 1. Breed draagvlak op de werkvloer. Medewerkers ervaren onze aanpak als zinvol werk - dus: veel positieve energie
 2. Daadwerkelijke diepgang: Het landt echt in de praktijk

Duidelijk

Via concrete taakprofielen maken we inzichtelijk hoe verantwoordelijkheden verdeeld zijn:

 • Waarvoor ben ik verantwoordelijk en wat moet ik dan doen?
 • Wanneer doe ik het goed?
 • Waarover kan ik wel en niet beslissen?
 • Aan wie ben ik welke verantwoording schuldig?

Goed Georganiseerd

Het is de kunst om met alle partijen een goede samenwerking op te bouwen, zodat het afleggen van rekenschap geen bedreiging vormt. Insula helpt bij het opstellen en uitvoeren van een planning- en controlecyclus, in het bijzonder voor Onderwijskundige en Personele Ontwikkeling. Daarin regelen we zaken zoals:

 • Wanneer dienen bepaalde taken te zijn uitgevoerd en op welk moment is het gewenste resultaat bereikt?
 • Wie dient op welk moment over welke rapportage te beschikken?
 • Welke resultaten worden er daadwerkelijk geboekt?
 • In hoeverre zijn we daarmee tevreden?
 • En als dat niet het geval is, welke gevolgen heeft dat dan?

Om de voortgang te kunnen volgen verdelen we het schooljaar in drie perioden. In elke periode wordt voldoende tijd gepland om de afgesproken werkzaamheden uit te voeren. Halverwege en aan het eind van elke periode meten we hoe het gaat. In overzichtelijke voortgangsrapportages stellen we deze informatie beschikbaar.

 

Informatief

Met het digitale Insula Management Informatie Systeem (MIS) heeft u snel en helder inzicht in alle beschikbare informatie die van belang is voor het besturen van processen in uw organisatie. Ook ziet u in één oogopslag of relevante informatie ontbreekt. Alle informatie op één plaats!

 

Veel van wat u nodig heeft voor beleidsontwikkeling of voor verantwoording, kunnen wij kant-en-klaar leveren. Dat spaart een hoop tijd. Tijd die daarmee vrijkomt voor uitvoering en diepgang.

 

 

Hoe komen we daar?

We zorgen ervoor dat we onze Processen Beheersen

Insula biedt praktische hulp bij de wijze waarop u de kwaliteit van het werk bepaalt, analyseert, ontwikkelt, bewaakt en evalueert. Daardoor kunt u processen objectief meten en evalueren om te zien of gestelde doelen worden bereikt.

 

We maken voldoende tijd voor Leren en Ontwikkelen

Alles wat in uw organisatie gebeurt, is mensenwerk. Medewerkers en leidinggevenden mogen gerust fouten maken, mits ze weten hoe het volgende keer beter kan. Er is ruimte voor leerprocessen. Wij ondersteunen u bij het initiëren, stimuleren en realiseren van een permanent proces van verbetering. 

 

We creëren Draagvlak

Voor alle belangengroepen maakt u zichtbaar wat de doelen zijn, welke werkwijzen daarbij horen en wat de bereikte resultaten zijn. Op die manier wordt het nut van onze gezamenlijke inspanningen duidelijk of ontstaat er urgentiebesef. Zo creëert u draagvlak.

 

We leggen Rekenschap af

Met praktische Insula instrumenten verantwoordt u naar verschillende belangengroepen de  effectiviteit van uw organisatie: via daadwerkelijk bereikte resultaten. Ook toont u uw doelmatigheid: de manier waarop geld wordt ingezet.

 

 

Wat willen we bereiken?

We streven naar optimale teamkracht.

 

Op individueel niveau ontbreekt het vaak niet aan inzet of betrokkenheid. Wanneer je met een medewerker of leidinggevende praat, merk je dat, ook al is de persoonlijke mening soms verpakt in een fikse dosis kritiek op de voorliggende situatie. Daarnaast is er ook heel wat vakmanschap beschikbaar, hoewel dat niet altijd even zichtbaar is.

 

Al die aanwezige kracht is echter veelal versnipperd aanwezig, waardoor alle goedbedoelde individuele inspanningen niet leiden tot het gewenste resultaat op organisatieniveau. Met negatieve energie tot gevolg, die dan in bijvoorbeeld een medewerkers- of oudertevredenheidsonderzoek tot uitdrukking komt.

 

De uitdaging ligt in het bundelen van al die individuele krachten, waardoor de teamkracht (TK) van de organisatie vergroot wordt.

 

Want dat leidt tot:

 1. Een sterke persoonlijke betrokkenheid en een hogere productiviteit van individuele medewerkers.
 2. Een klantgerichte organisatie die in staat is om in te spelen op de veranderingen in de omgeving.
 3. Een zichtbare verbetering van de kwaliteit van het werk en van processen binnen de organisatie.

 

 


Ontwikkeld door EigenSteil