Insula
Burg. van Beugenstraat 1
4904 LS Oosterhout


Tel: 06 22 21 83 68
Email: info@insula-abt.nl

CONTACT OPNEMEN?

Klik hier om contact op te nemen met ons.

img_arrow

INLOGGEN?

Klik hier naar de inlogpagina te gaan.

img_arrow
 • Bibliotheek
 • Bekwaamheid
 • Projecten
 • Taakbeleid
 • Processen Matrix

Bibliotheek

Een Management Informatiesysteem is middel en geen doel. Het moet daarom niet al te productgericht benaderd worden. Het gaat uiteindelijk niet om wat het systeem allemaal kan, of dat alles erin staat noch om het mooie rapport, maar om de functie die het systeem vervult in een integraal ontwikkelingsproces, dat geen begin of eind kent. Het informatiesysteem is daarin wel een ankerpunt, maar zonder verdere impact en doorleving wordt het gebruik ervan een verplicht nummer en meer niet. Het sterft een langzame dood.

 

Voor Insula is het Management Informatiesysteem onderdeel van een integrale aanpak. Het geeft ons inzicht in hoe succesvol te zijn in een tijd, waarin de waan van de dag lijkt te regeren. Waar lopen we mogelijk risico?  Hoe zorgen we ervoor dat zaken op de werkvloer landen? Welke resultaten worden er daadwerkelijk geboekt?  En wanneer zijn we dan tevreden? En wat doen we als we dat niet zijn?

 

Laten we onze tijd en aandacht vooral richten op het beantwoorden van deze en dergelijke vragen en op een goede samenwerking tussen bestuur, bovenschools management en scholen bij de realisatie van de antwoorden. Dan wordt ons handelen vanzelf een kwaliteit. En is een informatief Management Informatie Systeem een nuttig hulpmiddel.

 

In de bibliotheek tref je alle rapporten en andere documenten aan die van belang zijn voor de ontwikkeling van de organisatie. Denk aan: Opbrengstenkaarten, visiedocumenten, strategische beleidsplannen, voortgangsrapportages en sjablonen.

 

Ook kun  je gebruik maken van succesvolle producten, die elders ontwikkeld zijn. Tenslotte hoeft het wiel niet meer opnieuw uitgevonden te worden. Ook is het niet meer nodig om per mail of met printjes in postvakken documenten uit te wisselen. In de Insula bibliotheek kan iedereen voor alle relevante informatie terecht.  

 

 

Bekwaamheid

De Wet op de beroepen in het onderwijs (BIO) bevordert dat het onderwijspersoneel aan een bepaalde minimum kwaliteit blijft voldoen. Het gaat dus niet alleen om bekwaam zijn, maar ook om bekwaam blijven. Werkgevers zijn er verantwoordelijk voor dat het personeel in staat is om zijn bekwaamheid te onderhouden.

De Wet BIO is een startpunt, waardoor allerlei zaken rond persoonlijk functioneren bespreekbaar en mogelijk gemaakt kunnen worden. Maar daarmee zijn we er nog lang niet.

Er is nu een richting bepaald, een nieuwe taal ontwikkeld. Maar nu moet iedereen die taal nog gaan begrijpen én uiteindelijk ook gaan spreken. Dat zal nog een hoop energie vragen. Persoonlijk functioneren is nooit een gemakkelijk onderwerp geweest. Het zal met name voor het management nog een hele klus worden om dit onderdeel van integraal personeelsbeleid van de grond te krijgen.

 

Insula kan u daarbij van dienst zijn. Via een gerichte procesanalyse bieden  we de kerntaken in heldere overzichten aan.  Er zijn twee basispakketten beschikbaar: Eén voor leidinggevenden en één voor leraren.

Het gaat om een basispakket, waaraan iedere beroepsbeoefenaar moet kunnen voldoen. De basispakketten laten wel ruimte voor aanvullende eisen. Scholen kunnen bij het benoemen van personeel om extra vaardigheden vragen, afgestemd op hun specifieke situatie. Het kan dan gaan om de situatie van één school, maar ook om de situatie in een bepaalde regio of van specifieke schooltypes.

 

Via uitgekiende vragenlijsten brengen we de ontwikkelingsbehoefte van individuele personeelsleden op deze kerntaken in beeld. 

 

Vervolgens bieden we praktische hulp en ondersteuning om een ieder te helpen haar of zijn  bekwaamheid in deze taak te vergroten. Of we helpen u dit ontwikkelingsproces via de inzet van eigen collega's in uw school te organiseren.

 

Tenslotte leggen we het Insula Management Informatie Systeem voor elke leraar  en leidinggevende een bekwaamheidsdossier aan, zodat iedere leraar de persoonlijke professionele ontwikkeling kan  bijhouden. Zonder extra inspanning voldoet u daarmee direct aan de eisen van de Wet BIO.

 

 

Projecten

Het Insula Management Informatiesysteem helpt u bij het inrichten van projecten binnen een doordachte cyclus van kwaliteitszorg. Het systeem bevat alle instrumenten om dit mogelijk te maken.

 • Analyseinstrumenten voor verschillende procesdoelen: Kwalitatief goed onderwijs, deskundig personeel, prettig werkklimaat..
 • Meerjarenplanning prioriteiten en resultaten
 • Een instrumentarium voor het plannen, volgen en evalueren van projecten
 • Voorbeeld Opdrachtenkaarten, zodat je niet bij ieder projectdoel het wiel hoeft uit te vinden, maar gerichte aanwijzingen kunt vinden om diepgang in je project te brengen
 • Automatische koppelingen van individuele planningen naar één centrale planning, zodat dagelijks zichtbaar is, wat er op de rol staat
 • Eén invoer, meerdere rapporten (planning, interne of externe verantwoording)
 • Toegang op stichtingsniveau en bij collega scholen, zodat je kennis kunt nemen van elkaars ontwikkeling, krachten kunt bundelen, expertise kunt uitwisselen
 • Gebruikersrechten per doelgroep, zodat je zelf kunt bepalen wie wat mag of kan lezen.

 

 

Taakbeleid

Taakbeleid  kan een waardevol instrument om het werk op uw school op een evenwichtige wijze af te stemmen op de draagkracht en draaglast van uw personeel.

 

De volgende vier uitgangspunten zijn daarbij van belang:

 1. de taakomvang: de afstemming van het takenpakket op de personeelsformatie
 2. de taakverdeling: de evenwichtige verdeling van het takenpakket over de personeelsformatie
 3. de taakbelasting: werkdrukvermindering door een  evenwichtige verdeling
 4. de belastbaarheid: inzicht in de individuele belastbaarheid.

Taakbeleid op school of in de Stichting/Vereniging komt tot stand door draagvlak in het team of de teams en eenduidige afspraken over de taken, de taakinhouden en de omvang ervan. Door rekening te houden met de vier uitgangspunten kan op natuurlijke en inzichtelijke wijze tegemoet worden gekomen aan een eerlijke verdeling die recht doet aan inzet, bekwaamheden, kwaliteiten en leeftijd van de individuele personeelsleden. Dit vergroot de onderlinge samenhang en vermindert vaak het ziekteverzuim.

 

Wij bieden u  een digitaal instrument Taakbeleid, waarmee u op een eenvoudige manier het gesprek met uw collega over taakinvulling inhoud kunt geven. In één oogopslag wordt voor u en uw collega duidelijk of er sprake is van onder- of overbelasting in taken.

 

Insula Taakbeleid houdt rekening met adv, bapo, deskundigheidsbevordering, de normjaartaak (en "opplussen") en de normlessentaak.  Het programma rekent dit allemaal voor u uit.

 

U kunt eenvoudig mooie overzichten afdrukken. Ook voor uw medewerker, waar u zo nodig een handtekening op kan laten zetten. U ziet snel wie aan welke taak meewerkt of welke taken een bepaalde medewerker heeft.

 

Wilt u zelf wel eens aan de slag met dit programma? Dat kan!  U mag het 30 dagen gratis uitproberen.  Neem even contact met ons op.

 

 

Processen Matrix

In elke organisatie lopen meerdere processen tegelijkertijd.  Al deze processen moeten bestuurd, beheerst en verbeterd worden om voor de organisatie toegevoegde waarde te creëren. Zonder waardetoevoeging in termen van hoge(re) kwaliteit en voldoende opbrengsten komt het voortbestaan van de organisatie onder druk te staan.

Juist omdat er meerdere processen zijn die aandacht vragen, is het van belang vast te stellen wat de kritische processen zijn. Vaak lopen ze dwars door de functionele structuur en door de dagelijkse werkuitvoering heen. In die zin zijn ze ook niet altijd even grijpbaar. In het besturend vermogen moet tot uitdrukking komen hoe de organisatie haar processen identificeert, beheerst en waar nodig verbetert of vernieuwt.

 

Met andere woorden:

 • Zijn de processen helder in kaart gebracht?
 • Is het duidelijk waar de risico's zitten?
 • Hoe beheersen we de processen in onze organisatie?
 • Tot welke verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden leidt dit?
 • En hoe is de afstemming tussen afzonderlijke taken geregeld?
 • Hoe efficiënt en effectief wordt er gewerkt?
 • Wat doet u om uw middelen optimaal te benutten?
 • Over welke sturingsinformatie beschikt u?
 • Hoe is de overlegstructuur hierop afgesteld?

Via de Processen Matrix helpt Insula u deze vragen te beantwoorden. Hierin staan alle rapportages met 2 soorten antwoorden op bovenstaande vragen:

 1. Informatie over de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 2. Getalsmatig inzicht in de feitelijke realisatie van taken en verantwoordelijkheden

 

 


Ontwikkeld door EigenSteil